World Art Dubai 2022 Award Winners

World Art Dubai Emerging Artist

Anahita Ghazanfari

World Art Dubai Solo Artist Award

Zakir Hussain Tanha

World Art Dubai Outstanding Art Award

Shakila Abossedgh

World Art Dubai NFT Award

Siddiqa Juma from Morrow Collective

World Art Dubai Gallery Award

ChamPop Galerie